Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania pn.: „Remont drogi gminnej Nr 270087K Bobowa odcinek nr 1 w km 0+000 – 0+293 oraz odcinek nr 2 0+309 – 0+490 w miejscowości Bobowa, gmina Bobowa” 07/09/20

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


k.z.