Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na opracowanie „Dokumentacji projektowej przebudowy pompowni ścieków P4 zlokalizowanej na działce nr 374 w m. Bobowa” 04/09/20

informacja z wyboru oferty


k.z.