Informacja o sesji Rady Miejskiej w Bobowej 27/07/20

W dniu  30 lipca 2020 r. (czwartek) o godzinie 10.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bobowa na rok szkolny 2020/2021,
  • udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bobowa,
  • udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 w miejscowości Jankowa,
  • udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Jasło poszkodowanej w powodzi,
  • zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2020,
  • zmiany uchwały Nr XV/121/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,
  • określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Bobowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, określenie warunków i zasad korzystania z nich.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr Małgorzata Molendowicz


k.z.