Informacja o zdalnej Sesji Rady Miejskiej w Bobowej 19/06/20

W dniu  24 czerwca 2020 r. (środa) o godzinie 10:00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Bobowa za 2019 rok – debata,

a) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Bobowej.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi:

a) przedstawienie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu- informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i rocznych sprawozdań finansowych – dyskusja,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bobowa za 2019 rok,

c) przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Bobowej z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bobowej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Bobowej z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok,

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Bobowa za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania           budżetu Gminy Bobowa za 2019 rok,

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bobowej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały Nr L/413/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa

b)ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Bobowa.

c)ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Bobowa.

d) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobowa oraz określenia granic obwodów      publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku,

e) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych rzez Gminę Bobowa od dnia 1 września 2020 roku

f) uchwalenia „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta i Gminy Bobowa na lata 2019-2035”

g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

h) udzielenia pomocy finansowej powiatowi Gorlickiemu na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej,

i) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2020,

j) udzielenia dotacji celowej dla Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach,

k) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Siedliska,

l) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Stróżna,

m) w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnej publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Bobowa

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY   RADY

 mgr Małgorzata Molendowicz


k.z.