Ogłoszenie o zdalnej Sesji Rady Miejskiej 24/04/20

W dniu  29 kwietnia 2020 r. (środa) o godzinie 13.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady za 2019 rok.
 7. Informacja z działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.
 8. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie Bobowa.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 10. Przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie za 2019 rok,
 11. zmiany Uchwały Nr L/413/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa,
 12. likwidacji Szkoły Podstawowej w Sędziszowej,
 13. zmiany uchwały Nr IX/83/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym Żłobku w Sędziszowej prowadzonym przez Gminę Bobowa,
 14. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Brzana działka Nr 405, wieś Brzana część działki Nr 894/1, wieś Jankowa część działki Nr 168/1, wieś Jankowa część działki Nr 650/5, wieś Siedliska część działki Nr 578, wieś Stróżna część działki Nr 205/2, wieś Stróżna działka Nr 324/1, wieś Wilczyska część działki Nr 311, miasto Bobowa część działki Nr 360/4,
 15. przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych  z powodu COVID-19,
 16. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19,
 17. zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2020 oraz zmiany w uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2020 rok Nr XV/122/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2019r.
 18. zmiany uchwały Nr XV/121/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad sesji.


k.z.