Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 27/03/20

W dniu  31 marca 2020 r. (wtorek) o godzinie 10.00, odbędzie się zdalna Sesja Rady Miejskiej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Bobowa w 2020 roku,

b) przyjęcia Regulaminu uczestnictwa mieszkańca w projekcie pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach Klastra ”Biała Ropa” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR,

c) zmiany Uchwały Nr XLVIII/399/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bobowa oraz zasad usytuowania na terenie gminy Bobowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

d) wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi 1463 K Siedliska – Siedliska i zawarcia porozumienia,

e) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2020,

f) zmiany uchwały Nr XV/121/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad sesji.


k.z.