Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wilczyskach 25/02/20

Treść ogłoszenia:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b2e0acb5-9ba3-498f-ab69-9208d2f78208

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
SIWZ

Odpowiedź na pytanie: ODPOWIEDŹ

Załącznik: Wilczyska-przedmiar 09 03 2020


k.z.