Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 11/02/20

W dniu  17 luty 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  -przystąpienia do projektu pn. „Partnerski projekt walki z niską emisją w województwie małopolskim”  i zasad partycypacji Gminy w tym projekcie,
  -wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Projektu pn. „Poprawa dostępności do kultury, poprzez budowę Miejskiego Centrum Kultury i Amfiteatru w mieście Bobowa oraz ukształtowanie otoczenia wokół kościoła pw. św. Zofii w Bobowej”  i złożenie wniosku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021,
  -zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2020,
  -zmiany uchwały Nr XV/121/19 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,
  -zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Sędziszowej,
  -zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,
  -przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,
  -przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie  Bobowa oraz szczegółowych warunków  jego funkcjonowania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

k.z.