Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta i Gminy Bobowa 2019 – 2035”” 21/01/20

W związku z otrzymaniem przez Gminę Bobowa dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 z późn. zm.), informuję się o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn.: „Strategia rozwoju elektromobilności Miasta i Gminy Bobowa 2019-2035”.

Dokument będzie wyznaczał zakres działań, jakie Gmina Bobowa powinna przedsięwziąć w celu rozwoju polityki elektromobilności.
Wdrożenie założeń Strategii powinno przyczynić się m.in. do:
• zredukowania emisji substancji zanieczyszczających powietrze i zmniejszenia emisji hałasu,
• zapewnienia nowych, rozwiniętych form zarządzania Gminy w zakresie transportu,
• zaszczepienia wśród mieszkańców nowego spojrzenia na działania prowadzone przez Gminy poprzez edukację i promocję szerokiej kultury mobilności i form transportu zeroemisyjnego, w tym zaktywizowanie mieszkańców do świadomego kreowania Gminy pod kątem elektromobilności,
• sukcesywnego rozwoju Gminy w zakresie polityki elektromobilności.

Jednym z etapów prac nad dokumentem będzie elektroniczna ankieta dla mieszkańców, przygotowana i udostępniona przez Wykonawcę, której wyniki posłużą, jako materiał źródłowy do wykorzystania przy opracowywaniu ww. dokumentu.
W ramach opracowania dokumentu przeprowadzone zostanie spotkanie z mieszkańcami, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
Strategia zostanie dodatkowo przedłożona do konsultacji społecznych, o których Państwo zostaniecie poinformowani odrębnym ogłoszeniem, określającym termin i miejsce możliwości zapoznania się z projektem dokumentu oraz formą wnoszenia uwag i wniosków do przedmiotowego dokumentu.


k.z.