Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 23/12/19

W dniu  30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Uchwalenie Budżetu Gminy Bobowa na 2020 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Bobowa.
  a) Opinia Komisji Budżetu i Finansów,
  b) Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  c) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,
  d) Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Bobowa na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) planu pracy Rady Miejskiej w Bobowej na 2020 rok,
  b) przekazania Zarządowi Powiatu Gorlickiego propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu,
  c) ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa,
  d) zmiany Uchwały Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i wysokości stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobowa na lata 2019 – 2022.
  e) wydatków budżetu Gminy Bobowa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019,
  f) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019,
  g) zmiany uchwały Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

k.z.