Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 29/11/19

W dniu  2 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2018.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  -wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  -określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad sesji

k.z.