Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka wraz z dodatkowym osprzętem, tj nową piaskarką i pługiem do odśnieżania 04/11/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=66d10eca-3f27-4549-9a1f-5a00e539a267

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

Unieważnienie przetargu (PDF)


k.z.