Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Bobowa w 2019r. – etap II 22/10/19

Treść ogłoszenia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1aeb41e9-328e-4c36-96cf-5c45860dee71

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ


k.z.