Informacja o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej 27/09/19

W dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

6. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2019 r.

7. Ocena załatwiania skarg i wniosków mieszkańców w Urzędzie Miejskim.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • przyjęcia sprawozdania z Realizacji Programu Opieki nad zabytkami Gminy Bobowa w latach 2017 – 2018,
 • nabycia działek zajętych pod przepompownie ścieków,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Wilczyska,
 • wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Brzana,
 • wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Stróżna,
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – działki Nr 570/1, 544/4, 544/3, 544/2, 544/1, 545, 547 w Jankowej,
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 119, miasto Bobowa część działki Nr 580/2 i część działki Nr 595/2, miasto Bobowa działka Nr 1097, wieś Brzana działka Nr 657/1, wieś Jankowa działka Nr 222/2, wieś Jankowa część działki Nr 345, wieś Jankowa część działki Nr 380/9, wieś Jankowa część działki Nr 451/1, wieś Jankowa część działki Nr 483 (część działek Nr 483/1, 483/2 wg nowego podziału), wieś Sędziszowa działka Nr 317/6, wieś Wilczyska działka Nr 272/1.
 • udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczyskach,
 • zmiany uchwały nr II/4/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym Rady Miejskiej w Bobowej,
 • udzielenia dotacji celowej na renowację ołtarza bocznego Jezusa Miłosiernego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Bobowej,
 • zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019 oraz zmian w uchwale Budżetowej Gminy Bobowa na 2019 rok Nr III/15/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r
 • zmiany uchwały Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad sesji.


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!