Przebudowa istniejącego placu targowego z budową budynku sanitarnego, ogrodzeniem, odwodnieniem terenu, zbiornikiem retencyjnym, przełożeniem odcinka sieci energetycznej z przeznaczeniem na wielofunkcyjny plac miejski do organizowania targów wraz z imprezami towarzyszącymi, wystawienniczymi i artystycznymi na działkach nr 395/9, oraz 395/13 w Bobowej w ramach projektu pn. Rewitalizacja zdegradowanych terenów pokolejowych w Bobowej 20/08/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9e6fa153-5ab3-4da1-9dfb-1b93c124f858 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ  

k.z.