Informacja o terminie najbliższej sesji Rady Milejskiej w Bobowej 20/08/19

W dniu  22 sierpnia 2019 r. (czwartek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5.Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,

b) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,

c) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019,

d) zmiany uchwały Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,

e) rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Bobowej.

7.Wolne wnioski.

8.Zamknięcie obrad sesji.


k.z.