Ogłoszenie o najbliższym terminie sesji 22/07/19

W dniu  25 lipca 2019 r. (czwartek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały Nr L/413/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 15 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Bobowa,

b) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Nr X/55/11 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz udzielenia odpowiedzi na skargę,

c) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców gminy Bobowa,

d) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa działka Nr 919/4, wieś Jankowa działka Nr 14/1,

e) nabycia działek nr 1111, nr 1114 położonych w Bobowej z przeznaczeniem pod parking przy cmentarzu komunalnym w Bobowej,

f) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach przez Gminę Bobowa,

g) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2019,

h) zmiany uchwały Nr III/14/18 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad sesji.


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!