Remont dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy Bobowa w 2019 r. 02/07/19

Treść ogłoszenia:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cca9eeeb-ca87-4a67-b711-0a4510e76e11

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
SIWZ


k.z.