Dostawa sprzętu i pierwszego wyposażenia żłobka w ramach zadania p.n. „Przebudowa sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia żłobka na działce nr ewid. 576/4 w Sędziszowej gm. Bobowa” 27/06/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=f3ef35f0-e781-4c5b-bbb8-f5919354b735 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

k.z.