Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Bobowa – etap II , część I i część II 19/06/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d506386e-4bda-4cfb-a9c7-00d191026391 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

k.z.