Przebudowa sali lekcyjnej z zapleczem sanitarnym, wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia żłobka na działce nr ewid. 576/4 w Sędziszowej gm. Bobowa 30/05/19

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8cfb4adb-3d81-4b59-805f-b8ca36b35973 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ

k.z.