Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Bobowa – etap I, część II i część III 04/04/19Treść ogłoszenia:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0ef32fb9-f31b-4ac2-90a4-79a97d7c2664

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ
k.z.