Wykonanie remontu dróg gminnych uszkodzonych w wyniku działania powodzi na terenie gminy Bobowa w 2010 i 2011 roku 02/04/19Treść ogłoszenia:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b71ac9ef-efd6-44e9-b651-0a6c6dfc73f1

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ
k.z.