Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Bobowa – etap I 12/03/19

Treść ogłoszenia:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=28192fd2-337e-45d5-bb09-369c29ebd617

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ


k.z.