Rozbudowano Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siedliskach 07/02/19

Burmistrz Bobowej informuje mieszkańców Gminy Bobowa o rozbudowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Siedliskach, zlokalizowanego przy oczyszczalni ścieków, na pograniczu Bobowej i Siedlisk. Istniejący PSZOK został doposażony w kontenery na 7 dodatkowych frakcji odpadów, tj. kontenery na meble i inne odpady wielkogabarytowe, kontenery na odpady budowlane i rozbiórkowe, kontener na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, kontener na chemikalia, kubeł na baterie i akumulatory, pojemnik na przeterminowane leki, kontener na opony. PSZOK będzie czynny w trzeci wtorek każdego miesiąca w godz. 8.00-12.00.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, 5 Oś Priorytetowa Ochrona Środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami.


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!