Ogłoszeni o terminie i proponowanym porządku obraz najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej 27/12/18

W dniu  28 grudnia 2018 r. (piątek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się  Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Uchwalenie Budżetu Gminy Bobowa na 2019 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Bobowa.
  1. Opinia Komisji Budżetu i Finansów,
  2. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,
  4. Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Bobowa na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. planu pracy Rady Miejskiej w Bobowej na 2019 rok,
  2. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Bobowa na Przedstawiciela – Członka Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej,
  3. ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. „Pomoc gminy Bobowa w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023,
  4. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  5. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
  6. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
  7. przystąpienia Gminy Bobowa do realizacji zadania pn. „Strategia rozwoju elektromobliności dla Gminy Bobowa na lata 2019 – 2035” w ramach konkursu 61/I/OA/3.4/2018/cz.2 – „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia  rozwoju elektromobliności”     Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  8. przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,
  9. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – miasto Bobowa część działki Nr 477/30, część działki Nr 477/32, wieś Brzana część działki Nr 381/1, wieś Jankowa część działki Nr 58/13, wieś Sędziszowa działka Nr 470/1, wieś Siedliska działka Nr 452/2,
  10. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Jankowa część działki Nr 161/3,
  11. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – wieś Brzana część działki Nr 310/6, część działki Nr 311/6,
  12. szczegółowych warunków przyznania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i wysokości stawek tych dodatków a także zasady wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bobowa na lata 2019 – 2022,
  13. wydatków budżetu Gminy Bobowa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 r.,
  14. zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018,
  15. zmiany uchwały Nr XLI/346/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

 

 


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!