Informacja o najbliższym terminie sesji Rady Miejskiej w Bobowej 27/11/18

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 3 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 5. Informacja o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Bobowej,
 • określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
 • wysokości stawek podatku od środków transportowych,
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Bobowa, zarządzenie poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenie inkasenta,
 • uchwalenia programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
 • przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bobowa za rok szkolny 2017/2018,
 • przyjęcia raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Bobowa za lata 2016 – 2017,
 • zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018,
 • zmiany uchwały Nr XLI/346/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.
 1. Wolne wnioski,
 2. Zamknięcie obrad sesji.

k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!