Wykonanie remontu dróg gminnych uszkodzonych w wyniku działania powodzi na terenie gminy Bobowa w 2011 i 2014 roku. Część I Remont drogi gminnej ul. Półanki nr K270094 w miejscowości Bobowa w km 0+000 – 0+860. Część II Remont drogi gminnej Jankowa – Koczanka – Moroń nr K270122 w miejscowości Wilczyska w km 0+300 – 0+950. 23/10/18

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3fc1032f-a4d1-4315-bb1a-7eb6c5530387

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ


k.z.