Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa oraz odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2019r. zgodnie z harmonogramem stanowiącym zał. 1c do niniejszej umowy 20/09/18

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bc05e225-5b4a-4d73-ab40-9572cb50e840

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ


k.z.