Tworzenie warunków do kultywowania i rozwijania lokalnych tradycji poprzez przebudowę pomieszczenia gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalne w budynku OSP Bobowa 30/08/18

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Stowarzyszenie GRYF podpisało umowę o przyznaniu pomocy na zadanie pn. „Tworzenie warunków do kultywowania i rozwijania lokalnych tradycji poprzez przebudowę pomieszczenia gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na cele kulturalne w budynku OSP Bobowa”. W ramach realizacji zadania zostanie przebudowane jedno z pomieszczeń OSP Bobowa oraz zostanie zakupione nowe wyposażenie kuchenne. Realizacja inwestycji posłuży stworzeniu warunków do kultywowania i rozwoju lokalnych tradycji oraz ochronie i promocji dziedzictwa lokalnego i kulturowego a także wzmocnieniu kapitału społecznego i kulturowego Gminy Bobowa.

Zadanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 50 000,00 zł, czyli w 100%.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.


k.z.