Budowa wielofunkcyjnego Domu Kultury w Sędziszowej – Remiza OSP etap I 29/08/18

Treść ogłoszenia:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=74a51af1-90bc-4e29-8348-0043f36f475f
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
SIWZ

k.z.