Realizacja projektu „Korona Sądecka dla młodych” trwa – zgłoś się i zdobądź doświadczenie zawodowe! 10/08/18

Realizacja projektu „Korona Sądecka dla młodych” trwa – zgłoś się i zdobądź doświadczenie zawodowe! Wkrótce rozpocznie się kolejna rekrutacja do projektu.

Jakie możliwości daje udział w projekcie „Korona Sądecka dla młodych”?

 • Opracowanie Indywidualnych Planów Działania mających na celu identyfikację potrzeb
  i diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego.
 • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe prowadzone przez cały okres udziału w projekcie.
 • Szkolenia – profile szkoleń wybierane w zależności od zapotrzebowania.
 • 6-cio miesięczne staże z gwarancją zatrudnienia na min. 3 miesiące.
 • Bony na zasiedlenie – 8400 zł dla osób, które podejmą pracę lub działalność gospodarczą w miejscowości oddalonej o min. 80 km od miejsca zamieszkania.
 • Dotacje – 27 000 zł na podjęcie działalności gospodarczej, szkolenia mające na celu przedstawienie aspektów organizacyjno – prawnych związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz nabyciem umiejętności sporządzania biznesplanu.
 • Granty na utworzenie stanowiska w formie telepracy.

Do współpracy zapraszamy pracodawców oraz osoby spełniające poniższe kryteria:

 • wiek do 29 roku życia;
 • osoba bierna zawodowo;
 • osoba nie kształcąca się w trybie dziennym i nie szkoląca się;
 • zamieszkująca na terenie subregionu sądeckiego (m. Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, gorlicki i limanowski).

Więcej informacji na temat projektu na stronie internetowej www.lgdbeskidgorlicki.pl zakładka PROJEKTY – KORONA SĄDECKA DLA MŁODYCH lub pod numerem telefonu 18 352 65 77.

Projekt pn.: „Korona Sądecka dla młodych” jest realizowany przez LGD „Korona Sądecka”
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Beskid Gorlicki” oraz Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o.  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1  Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Wartość projektu: 8 823 445,61 zł w tym dofinansowanie z UE 8 379 919,30 zł.

Okres realizacji Projektu: 01.05.2018 r.  – 31.01.2021 r.


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!