Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz przebudową sieci elektroenergetycznej i gazowej na działkach nr 866/15, 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274, 1275/4 i 1275/6 obr. Bobowa w miejscowości Bobowa 02/08/18

Treść ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=3cf9045f-f803-4668-9049-4e2883ba6bb0

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ + załączniki

Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja 1

Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja 2


k.z.