Termin i proponowany porządek obrad najbliższej sesji 17/07/18

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 23 lipca 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 11.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Interpelacje radnych.

6. Zapytania i wnioski sołtysów.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bobowa oraz zasad usytuowania na terenie gminy Bobowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

b) zniesienia pomnika przyrody – Topola rosnącego w miejscowości Bobowa,

c) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,

d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorlickiemu na dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej,

e) zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018,

f) zmiany uchwały Nr XLI/346/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski sołtysów.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad sesji.


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!