Budowa parku przyrodniczo-geologicznego z funkcją edukacyjną w miejscowości Bobowa 16/05/18

Treść ogłoszenia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=94a05550-a810-47f9-a3da-df4422ef94f2

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ


k.z.