Ogłoszenie o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej w Bobowej 24/04/18

W dniu 30 kwietnia 2018 r. ( poniedziałek)

o godzinie 12:00,
w sali obrad Urzędu Miejskieg
o w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

 5. Interpelacje radnych.

 6. Zapytania i wnioski sołtysów.

 7. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie.

 8. Informacja o stanie kultury fizycznej w Gminie.

 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

– Przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok,

 

– ogłoszenie tekstu jednolitego Statutu Gminy Bobowa

 

– zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2018,

 

– zmiany uchwały Nr XLI/346/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

 1. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski sołtysów.

 2. Wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad sesji.


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!