Informacja 17/04/18

Zgodnie z art. 269, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne  (Dz.U. z  2017r., poz.1566 i 2180 ) od dnia 1 stycznia 2018 r. właściciele nieruchomości lub władający nieruchomością zobowiązani są do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych  z gruntem na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2. Dotyczy to wyłączenia więcej niż 70% powierzchni nieruchomości na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Opłata retencyjna stanowi 90 % dochodu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Wobec powyższego osoby spełniające warunki do ponoszenia w/w opłaty proszone są o zgłaszanie tego faktu w Urzędzie Miejskim w Bobowej ul. Rynek 21, pok. nr 21, tel. 18 35 14 300 wew. 26  – Pani Barbara Falisz.


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!