Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa – etap II 19/02/18

Treść ogłoszenia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bf642cec-5a40-4c94-939e-9ae45b6a3d3a

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ

Odpowiedź na zapytanie do przetargu:


k.z.