Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 17/01/18

W dniu 24 stycznia 2018 r. (środa) o godzinie 14.00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
5. Interpelacje radnych.
6. Zapytania i wnioski sołtysów.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Bobowej na 2018 rok,
b) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok,
c) uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na rok 2018”
d) wyrażenia woli przystąpienia Gminy Bobowa jako partnera do projektu pn. „Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Subregionie Sądeckim” składanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2022, Oś Priorytetowa 6: Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR.
e) nabycia działki zajętej pod pompownie wody w miejscowości Jankowa wraz z ustanowieniem służebności,
f) wyrażenia zgody na ustanowienie nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bobowej oraz ustalenie wysokości jednorazowego wynagrodzenia,
g) nieodpłatnego nabycia gruntu zajętego pod drogę gminną „Brzana – Katanówki (Góra) Nr 270115K ’’

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski sołtysów.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!