LGD „Beskid Gorlicki” zaprasza do składania wniosków 24/11/17

Od 04.12.2017 r. do 18.12.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki” prowadzić będzie nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pierwszy nabór wniosków obejmował będzie operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych.

Beneficjentami pomocy w ramach tego naboru mogą być osoby fizyczne z obszaru LSR, które należą do grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy zdefiniowanych w LSR tj.

–  osoby pozostające długotrwale bez zatrudnienia:

  • w wieku 18-24 lat – pozostające nieprzerwanie bez zatrudnienia przez okres powyżej 6 miesięcy;
  • w wieku 25 lat i powyżej – pozostające nieprzerwanie bez zatrudnienia przez okres powyżej 12 miesięcy;

– osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia; o osoby o niskich kwalifikacjach pozostające bez zatrudnienia (zakończyły edukację na wykształceniu nie wyższym niż średnie ogólnokształcące lub zawodowe) – oznacza osoby z wykształceniem co najwyżej średnim. Grupa ta obejmuje osoby, które zakończyły naukę na poziomie gimnazjum i poniżej, ukończyły szkoły zasadnicze zawodowe, średnie zawodowe lub licea ogólnokształcące; o  kobiety pozostające bez zatrudnienia; o osoby powyżej 50 roku życia pozostające bez zatrudnienia; W ramach naboru wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej LGD „Beskid Gorlicki” przeznaczy 600 000,00 zł na utworzenie 10 nowych firm przez osoby z grup defaworyzowanych. Osoby zainteresowane utworzeniem nowego przedsiębiorstwa będą mogły liczyć na wsparcie w wysokości 60 tys. zł. Pomoc na ten cel będzie wypłacana w formie premii w dwóch transzach 80% i 20%.

Drugi nabór obejmował będzie operacje w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego. Limit środków w ramach tego naboru wynosi 180 000,00 zł. Maksymalna wysokość pomocy na jedną operację wynosi 60 tyś zł. Pomoc na operacje jest przyznawana w wysokości:

  • do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
  • do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
  • do 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów.

Wszelkie informacje na temat naborów wniosków oraz prawidłowego wypełnienia dokumentacji aplikacyjnej udzielane są w Biurze LGD oraz pod numerem tel. 18/352-65-77, 512 028 092,w godz. od 8:00 do 16:00 oraz dostępne są na stronie internetowej LGD www.lgdbeskidgorlicki.pl.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków!


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!