Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Strefa Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska, Gmina Bobowa” 31/10/17

Treść ogłoszenia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1ad1cc93-b6b1-4edb-a044-25ca465b69a9

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ


k.z.