Sesja Rady Miejskiej w Bobowej 24/10/17

W dniu 30 października 2017 r. ( poniedziałek) o godzinie 11;00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Interpelacje radnych.

6. Zapytania i wnioski sołtysów.

7. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2016 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Uchwalenia programu współpracy Gminy Bobowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

 2. Wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Bobowa,

 3. Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

 4. Zmiany uchwały Nr XXVI/223/16 Rady Miejskiej w bobowej z dnia
  14 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Bobowa, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenie inkasenta,

 5. Określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego,

 6. Przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bobowa za rok szkolny 2016/2017,

 7. Przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Bobowa w latach 2015-2016,

 8. Przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,

 9. Zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017,

 10. Zmiany uchwały Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia
  28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad sesji.


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!