Świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobowa oraz odbiór i transport niesegregowanych odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych z nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Bobowa w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. 23/10/17

Treść ogłoszenia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5c57545d-a273-43c2-a2b4-9f32b545eaa8

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ

 


k.z.