Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń oraz robót budowlanych w ramach projektu pn.: Przebudowa dróg gminnych bezpośrednio prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Bobowa – Część 1 i 2 28/09/17

Treść ogłoszenia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ee4280e5-374a-45eb-a034-91af04eeb802

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ


k.z.