Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy drogi wewnętrznej z infrastrukturą towarzyszącą wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz robót budowlanych polegających na budowie drogi wewnętrznej z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu „Strefa Aktywności Gospodarczej w miejscowości Siedliska, Gmina Bobowa 27/09/17

Treść ogłoszenia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=2f6e3bf4-820e-4ccb-9479-1f4c5a146f3d

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ


k.z.