Przetarg nieograniczony na zadanie pn. : „Remont drogi dojazdowej do pól Berdechów Górny – Las w miejscowości Bobowa na terenie Gminy Bobowa” 01/09/17

Treść ogłoszenia:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e3fa4a74-9ec8-4000-a6ac-454dbbd73a9d

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ


k.z.