Informacja o najbliższej sesji Rady Miejskiej 02/08/17

W dniu 7 sierpnia 2017 r. ( poniedziałek) o godzinie 13:00,
w sali obrad Urzędu Miejskieg
o w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Wręczenie aktów powierzenia stanowiska dyrektorom Szkół Podstawowych w Bobowej Jankowej, Siedliskach, Stróżnej, Przedszkola Samorządowego w Bobowej oraz aktu powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczyskach.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Zapytania i wnioski sołtysów.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Jankowej,
 • Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Stróżnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Stróżnej,
 • Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 w Bobowej w skład którego wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawową im. Stanisława Staszica w Bobowej oraz dotychczasowe Gimnazjum w Bobowej, w Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Bobowej,
 • Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Siedliskach w skład, którego wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawową im. ks. Jana Reca w Siedliskach oraz dotychczasowe Gimnazjum im. ks. Jana Reca w Siedliskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Jana Reca w Siedliskach,
 • Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Sędziszowej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Sędziszowej prowadzoną przez osobę fizyczną Marię Bartoszek,
 • Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wilczyskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich w Wilczyskach,
 • Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Brzanie w skład którego wchodziła sześcioletnia Szkoła Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Brzanie oraz dotychczasowe Gimnazjum w Brzanie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Brzanie,
 • Udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Bobowej do podjęcia działań na rzecz przystąpienia do partnerstwa oraz realizacji Projektu pn.: ”Budowa i przebudowa systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej”, realizowanego w ramach 5 osi Priorytetowej: Ochrona Środowiska, Działania: 5.3 Ochrona zasobów wodnych, Poddziałania: 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
 • Przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017-2022,
 • Zmiany uchwały Nr X/80/15/ Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobowa,
 • Zmiany uchwały Nr X/81/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
  i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
 • Udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Bobowa,
 • Udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 981 na odcinku Zborowice – Krynica Zdrój,
 • Zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017,
 • Zmiany uchwały Nr XXVIII/237/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.
 1. Odpowiedzi na interpelacje radnych oraz zapytania i wnioski sołtysów.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad sesji.

k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!