Przebudowa pobocza na chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 981 Zborowice-Grybów-Krzyżówka-Krynica odc. 030 km 0+960 do 1+487 w miejscowości Bobowa – etap II – km od 1+216 do 1+487 (271 mb) strona prawa 26/07/17

Treść ogłoszenia:

https://bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=4deafeaa-a6d3-49f7-a477-d2d718ba7c42

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ

 


k.z.