Informacja o terminie najbliższej sesji Rady Miejskiej 19/04/17

W dniu 24 kwietnia 2017 r. ( poniedziałek) o godzinie 11;00, w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Interpelacje radnych.

6. Zapytania i wnioski sołtysów.

7. Ocena stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Gminie.

8. Informacja o stanie kultury fizycznej w Gminie.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok,

b) Zbycia działki nr 235/19 położonej w Bobowej o pow. 0,2540 ha w trybie przetargu,

c) Aktualizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bobowa do roku 2032”,

d) Uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na 2017-2022 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,

e) Zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017,

f) Zmiany uchwały Nr XXVIII/237/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa.

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski sołtysów.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad sesji


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!