Ogłoszenie 22/03/17

W dniu 27 marca 2017 r. ( poniedziałek) o godzinie 11;00,  w sali obrad Urzędu Miejskiego w Bobowej odbędzie się Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji – stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

5. Interpelacje radnych.

6. Zapytania i wnioski sołtysów.

7. Informacja z działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

b) Określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkół podstawowych oraz w sprawie ustalenia terminów podstawowych i publicznych szkół podstawowych oraz w sprawie ustalenia terminów i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bobowa,

c) Nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Bobowa (Rzeczpospolita Polska) a Miastem Stropkov (Słowacja),

d) Ustalenia wysokości  i zasad wypłacania diet  oraz zwrotu kosztów  podróży służbowych  przysługujących Przewodniczącym Rad Sołeckich w Gminie Bobowa,

e) Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez gminę Bobowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności obiektów budowlanych w trybie nieodpłatnym, o którym mowa w art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustanowienie stosownych służebności.

f) Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Bobowa w 2017 roku,

g) Zniesienia pomnika przyrody,

h) Nieodpłatnego nabycia gruntu z przeznaczeniem pod drogę gminną „Bobowa – ul. Zielona”,

i) Uchylenia uchwały Nr X/91/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bobowa na lata 2015-2020”

j) Przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bobowa na lata 2017 – 2022,

k) Przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania pn. „Przebudowa pobocza na chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 978 Zborowice-Grybów-Krzyżówka – Krynica odc.030 km – 1 + 487 w m. Bobowa – etap I”,

l) Przejęcia od Województwa Małopolskiego zadania pn. „Ukwiecenie drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Bobowa”.

m) Zmian w budżecie Gminy Bobowa na rok 2017,

n) Zmiany uchwały Nr XXVIII/237/16 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobowa,

o) Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania inwestycyjnego budowy sieci wodociągowej na odcinku Jankowa – zbiornik wody pitnej Wilczyska wraz
z budową stacji pomp w miejscowości Jankowa.

9. Odpowiedzi na interpelacje radnych i wnioski sołtysów.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad sesji.


k.z.

Google+ Click to listen highlighted text!